Zelda Collection: Zelda: Ocarina of Time

Pro Action Replay & Gameshark codes for Gamecube titles.

final kaoss

Administrator
Staff member
Admin
1(M) Must Be On8CTW-QRM1-FFTM7
8V76-PZNA-WM37U
Y60N-EFG9-B16QE
Z2K3-2XU6-D0ZYZ
XCD5-765Y-HKWF3
00A3-4QN6-DHM25
121P-8KPP-0PBV9
P6FE-G03M-QGQHF
8ANC-R5GV-855GD
B6UK-V5MU-EK7H2
5AK9-RBU9-H5YMU
DR3W-YX5Q-7XZKT
CVR7-H8B2-6TPP8
WV8X-3U73-0P4J9
ZGGE-R0VE-XEDG3
MFFV-QZ75-NQFG3
2Japanese Text06TQ-GU3J-0GWDJ
31N0-0H1Y-XR2XH
3English TextZ87W-MXA7-F0C80
ECT8-P813-CVAJR
4Max HeartsMAVC-DNKA-Q581T
QVPV-JYG2-WQV74
5Infinite HeartsWR3Y-V293-2PHV5
YBD4-VDFA-W1UX8
6Infinite MagicDY5V-YAPY-VQ3HY
HAG4-TQXU-H09D1
4J9U-9PET-5J3GQ
TYAD-FKPF-DJBK8
DTWZ-V2BU-2KRKJ
HCZ1-WJX9-ZDX5K
7Infinite Hover When MovingZQ9A-YKY8-FHZK7
QN4Z-QMZN-9GT6B
DR6M-79T3-FPBHW
8Infinite RupeesCDF0-ACZB-5P9MF
A1RV-M9DZ-EH2YK
9All Swords/Shields/Boots/Tunics8B58-JNKB-0J8E3
FEJV-68KW-U6EYR
10Have Quiver (Adult)F9N8-AFAQ-Z1NDA
Z2FZ-N34C-NGBN1
11Have Golden Gauntlets (Adult)VRVD-NY6H-QGK14
UGZA-AE12-96XJ6
12Have All Quest ItemsQDJV-0KAK-04PY1
TADZ-KKRX-HHCDF
13999 Gold SkulltulasZW3V-8AJR-7E71T
KHD9-PT5U-JJ63P
14Have Deku Stick7EA3-9Z1R-Q6PA2
6K8K-34QF-AHMR0
15Infinite Deku Sticks5W83-04Y8-ANPW7
043N-BU2G-W9JCZ
16Always Flaming Deku StickQZ66-7C4E-3KP4P
FXPU-C9Z7-1QRWY
17Have Deku NutsH0BJ-MGHT-3WXHM
AYA4-V5G3-QV022
18Infinite Deku NutsY789-5FF8-MH7BD
YERN-ZPE7-0ZUWK
19Have Bombs51B7-B4JR-AYBTK
481Y-B9PT-CZQNH
20Infinite BombsJAMT-N57Q-H7ZEC
M6GZ-04A1-MP75R
21Have Fairy Slingshot4ZF6-W7NK-UPQWE
ENKP-FKFK-5PXPQ
22Infinite Slingshot AmmoN0HU-UUVU-B790P
Y1XB-ZGQ1-1GJ0N
23Have Fairy Ocarina (Not Time)QANY-0VW7-PB397
ZX2K-78TW-F4Z2R
24Have Ocarina Of Time (Not Fairy)4XZ2-VX62-4X4PE
5C5A-DG7X-1P4GE
25Have BombchuC5DY-ANJZ-1687H
HA61-9H2Y-H1FMU
26Infinite Bombchu'sHRXY-WGFB-WUEKU
PBH6-RZM5-CDVDG
27Have Boomerang3U26-NVWU-A82H8
GUMH-09Q1-TYXTT
28Have Lens Of Truth2QDH-UZ3R-EW51G
0RNH-RZ4H-RN0MR
29Have Magic BeansBRE2-Z790-EQ7YT
68E4-U63M-8UAKE
30Infinite Magic Beans09C8-Y3KV-B9XP9
VQC7-033W-J97DJ
31Have Fairy BowV3C3-HQ0M-CJVEZ
TVR0-16BQ-71450
32Infinite Arrows02Y7-F4RX-M5850
C6MK-EV86-GFGZ6
33Have Fire Arrow (MP2)6T7P-5QZ8-CWJ59
8P06-6A2A-BGR38
34Have Ice Arrow (MP2)KK4X-0T0M-748HU
9W2W-PGYB-MV7YN
35Light Arrow (MP4)VABK-G488-1NUN6
8AQ5-V82J-PXN3N
36Have Hookshot (Not Longshot)QEB8-FZMP-EG40R
47BV-891Y-K3Z46
37Have Longshot (Not Hookshot)7WET-2MHM-QAAU0
2UZ1-KT6G-YQZNU
38Have Megaton HammerE1J9-GGBB-HGTUZ
GA62-PH5B-06F3F
39Have Din's Fire (MP6)QC4F-0509-W40XP
K6YH-2MJA-ZZF3M
40Have Fairie's Wind (MP6)GE8E-KQ4H-4AKYC
JDAB-ZBZ4-ZP5ZE
41Have Nayru's Love (MP12)YEYC-FACT-EBH42
NH42-PDQX-GU4N1
42Have Empty Bottle 1JX16-D3YQ-X2E50
UKPJ-W7C4-1813W
GZ07-0FTY-XK4PW
43Have Empty Bottle 2W1ZD-9N64-R5QBP
G9UM-NDQ1-86FVV
48KV-4DGR-DXAW6
44Have Empty Bottle 37R08-K9K0-EWKPH
T927-DR65-BEJPW
369U-7RHT-XQ241
45Have Empty Bottle 4E1PM-8FHE-3XHBR
F0GT-MEM9-DH3AF
45P1-G2N9-7A15H
Have Boss Key, Compass & Map
46Deku Tree3DKV-0VWM-BUU14
4J9U-9PET-5J3GQ
47Dodongo's CavernJB1C-F53G-KUDXX
9ZF2-9Q5N-AZY35
48Jabu's BellyN8AK-8JU6-VA466
KVK6-W5JX-X4YAY
49Forest TempleTMWZ-9JWF-0RM7E
F5V4-6PDN-VX8RT
50Fire TempleCKQP-0HWX-MDXUW
WFQ6-VCGP-PF40T
51Water TempleHCZT-4CH1-HH9AY
9EP0-R1GW-GT2R0
52Ice CavernBYFR-89RD-2CA6R
PMNB-PXFJ-69GJW
53Spirit TempleD3R2-DR69-6FN8Z
B90Q-PPN7-ZZB82
54Shadow Temple3R34-QGVU-R3GCC
MCBN-FUQN-MJDXE
55Bottom Of Well5Y85-UWHJ-5EHMH
PBYV-3GT9-A01QE
56Gannon's CastleVRQC-V7BJ-15721
C8DC-VEFB-20H38
Empty Bottle 1 Contains
57Red Potion03CE-DP2H-G66PF
JKQV-2MQE-ZPGZZ
42XT-NPV9-TU9B0
58Green Potion96JB-2Q94-BJPMK
JKQV-2MQE-ZPGZZ
86D2-0WGT-3K7DZ
59Blue PotionNBW1-0R3J-Q6Y35
JKQV-2MQE-ZPGZZ
YTWT-U27B-G86AT
60Bottled FairyK0WJ-777Z-Y21TD
JKQV-2MQE-ZPGZZ
1BVR-DHBX-WG348
61FishB11F-NCHF-09ZMK
JKQV-2MQE-ZPGZZ
7V44-3C9V-R5U6R
62Lon Lon Milk (1/2 Full)NU28-TJ3R-GHXNP
JKQV-2MQE-ZPGZZ
Q715-GM9G-HAUHE
63Lon Lon MilkEXMA-VMPM-KVP4D
JKQV-2MQE-ZPGZZ
C01M-29J0-ZMY0D
64LetterW47V-FCMC-2WR8X
JKQV-2MQE-ZPGZZ
VY3D-N5Q3-H3MEW
65Blue Fire81Z1-7DAT-JCN39
JKQV-2MQE-ZPGZZ
V6KY-FWCH-32MVE
66Bug1YKF-UFC9-MH2Y3
JKQV-2MQE-ZPGZZ
GB2V-U95D-PZT7U
67PoeEDQC-5CY3-1CCWY
JKQV-2MQE-ZPGZZ
T9M5-RXAA-Y28GV
68Big PoeKF0M-1GCD-CT308
JKQV-2MQE-ZPGZZ
1FA2-NVRX-8HGT6
Empty Bottle 2 Contains
69Red Potion7X8F-8D4N-MRFB4
UE2V-KZD9-Y4FX8
GBC5-WXGU-DH3XC
70Green Potion0DGC-9F5H-K0ZT8
UE2V-KZD9-Y4FX8
B25V-70PK-GF4Z3
71Blue Potion4Y28-1DKJ-2G8GV
UE2V-KZD9-Y4FX8
XWNW-VW53-G5DZU
72Bottled Fairy884V-92ZR-CJXZC
UE2V-KZD9-Y4FX8
D3JF-N4K5-8M92V
73FishWQNR-A4RQ-PHVJH
UE2V-KZD9-Y4FX8
UYZQ-8V8Y-G09U5
74Lon Lon Milk (1/2 Full)BEDW-N571-WEJVE
UE2V-KZD9-Y4FX8
A3XJ-AA2F-FJCZF
75Lon Lon Milk1TCW-932Y-HKG6X
UE2V-KZD9-Y4FX8
DGAU-3D5W-XV80F
76Letter80DG-Y6RN-6N50U
UE2V-KZD9-Y4FX8
G7BU-GPKV-U04PF
77Blue FireRC71-MUBF-B3TYQ
UE2V-KZD9-Y4FX8
JHAA-G2CX-P6Q2M
78Bug7GNC-RPRB-7X996
UE2V-KZD9-Y4FX8
9X04-69WE-KHZF7
79PoeRAE7-7ZDP-CEF67
UE2V-KZD9-Y4FX8
1EDC-QMQ4-F9X3X
80Big PoeXR2D-W7CR-VZ9CD
UE2V-KZD9-Y4FX8
36CA-A0CJ-QMMUB
Empty Bottle 3 Contains
81Red Potion67MM-KE64-0RM2D
ZE6C-854R-WBQHY
ZWBP-WPW4-KN8HG
82Green Potion8VYT-N4EN-9AWF1
ZE6C-854R-WBQHY
8W2M-FNHY-1TFC3
83Blue PotionYJBD-KK1U-AEFPA
ZE6C-854R-WBQHY
VANR-TQBU-758PD
84Bottled Fairy518C-RV5W-P70QD
ZE6C-854R-WBQHY
PRAT-3GEB-UPY2R
85FishDEVB-564N-H2W5Z
ZE6C-854R-WBQHY
2QA5-4WF8-H906C
86Lon Lon Milk (1/2 Full)ZWU7-P2RR-VX3EE
ZE6C-854R-WBQHY
EBFD-NRMM-MRGXZ
87Lon Lon MilkMW9N-0TJU-VTQTX
ZE6C-854R-WBQHY
734H-ZRRN-8CMRT
88LetterA9JZ-FTZG-WUAJA
ZE6C-854R-WBQHY
R398-Z6PX-EA2N6
89Blue FireMXTU-M1TD-XYAJD
ZE6C-854R-WBQHY
8MRN-1ZCR-8QHGH
90BugEQMV-2VWZ-6DZU7
ZE6C-854R-WBQHY
AXXR-FEDD-FFZKD
91PoeX6BZ-CNJR-2C8U9
ZE6C-854R-WBQHY
U1AC-U8C1-XUJCC
92Big Poe41QE-ZR08-1PRER
ZE6C-854R-WBQHY
K4BC-BWMC-T3RK4
Empty Bottle 4 Contains
93Red Potion22P1-2TZE-PQVB0
2NRQ-4BX8-2YPYD
MQRQ-EAF5-KB0Q1
94Green Potion8P3A-E10R-F36ET
2NRQ-4BX8-2YPYD
M0ZA-BVNJ-DVKFK
95Blue Potion9J52-0956-DM3GN
2NRQ-4BX8-2YPYD
HEBP-HHEH-D1BCE
96Bottled FairyQ37C-KYT2-J9P29
2NRQ-4BX8-2YPYD
V6N4-KRW6-7MUVJ
97FishV2NU-V5B0-PXECJ
2NRQ-4BX8-2YPYD
FMF7-JEPB-9BRC1
98Lon Lon Milk (1/2 Full)64GW-WE5K-KKHQ9
2NRQ-4BX8-2YPYD
R6G3-DCFF-QW796
99Lon Lon MilkP4E4-QAR9-8UQDT
2NRQ-4BX8-2YPYD
NTVA-0X72-6EJ5E
100Letter9KFH-Q1RV-W78ER
2NRQ-4BX8-2YPYD
Y09K-2Q2N-2NF7B
101Blue FireKXEX-X811-RHDZ8
2NRQ-4BX8-2YPYD
51CA-623E-HWZDJ
102Bug223D-0HHG-HF9Z4
2NRQ-4BX8-2YPYD
9PJD-PUW1-E0W8Z
103PoeHWAT-KEFR-T5JEA
2NRQ-4BX8-2YPYD
EYXK-2A86-2K0FR
104Big Poe61PJ-1DMM-0R4XU
2NRQ-4BX8-2YPYD
0Y5Z-JT6N-WU6WR
Miscellaneous Codes
105Infinite TimeXK24-NY4H-FBQ3X
ENCK-Y51F-RGE9C
106Super Animated LinkD8KP-2G29-D49W9
B323-BFR8-BEN6D
107Matrix LinkKK4G-6EJ4-GX2MC
CTED-1TXN-TCKX9
108Low Gravity Jumps/Falls5U8V-YD8E-BNP6V
1T71-ZUK0-XYBEU
109Press Y To JumpXXRX-M99P-JADUD
1QM7-B5TP-FZXEE
HBU2-TB9A-8E2EW
110D-pad Up To GrowMZ1Q-63YB-YTDD5
MNVN-XG7B-MTJ2Z
0GZH-XC7Z-1BF12
Z3ZJ-9DDV-68QR8
KQ6J-63KE-1EUTT
E9FZ-A3QA-YCERP
111D-pad Down To ShrinkW2RK-10KD-QFWFG
58YD-6M20-9D8EA
G84N-J3BN-KEFWU
Y53U-FBYX-BGP52
HJCX-BECU-7YRFQ
E9FZ-A3QA-YCERP
112D-pad Left To - TimeHQMN-RJ92-P4MP1
8X2C-K8UN-ER08A
2FHM-48A5-U2U77
K0Y3-U9GE-TYD3M
E9FZ-A3QA-YCERP
113D-pad Right To + TimeJ3U5-G4P2-P5GGV
3ZMG-AH76-65WM0
X5NK-NY7U-XZZFT
UYEN-5T1X-8V6XY
E9FZ-A3QA-YCERP
114Hold Z To Run FastFY7G-8W6B-ARKW1
Y8PB-AUF8-XWCNN
DF19-GNVY-8CCFD
3RWG-TCD2-T80K9
E9FZ-A3QA-YCERP
115Hold Z To Run Faster3RPF-TQYX-B70YA
Y8PB-AUF8-XWCNN
DF19-GNVY-8CCFD
JRW8-PATW-G40MG
E9FZ-A3QA-YCERP
116Hold Z To Haul ButtE7FF-VDWZ-712ZP
Y8PB-AUF8-XWCNN
DF19-GNVY-8CCFD
UEM9-UGX5-FTWW8
E9FZ-A3QA-YCERP
117No Night Time Enemies (Field)85VD-2JD6-DNDVG
V4HV-JT8E-B4FVQ
118Enemies Day & Night (Field)VNZT-B5R7-RAGCH
6NBA-JM05-NRFJ4
119Wear Black TunicR4XT-ZE5N-3NC0C
HY7C-Y1J7-RYB18
120Wear Grey TunicW77C-3XGX-19PXR
M3QT-V0WK-WZK24
121Wear White Tunic8HQF-JFPJ-T0RRZ
Z4C0-9KXQ-Q0CFB
122Wear Yellow TunicCZG6-32PG-7HGTA
G3QN-ECY2-2KA39
123Wear Teal Tunic3QK7-25P7-B6505
71GJ-EXJ0-0VTMP
124Wear Light Blue Tunic8TCN-BV7T-289JY
HEXB-VQT4-RTVH1
125Wear Royal Blue Tunic2F2E-DBRX-BQ7W3
66EW-JJ43-6F394
126Wear Bright Red Tunic84VX-KZCU-7U12D
KCM1-DMCK-05603
127Wear Bright Purple TunicTEC2-X28U-X94BR
1M5N-BEUE-Q4X0Z
128Wear Dark Purple TunicDYQG-HX4H-9TH65
K1ZA-RABB-3XQYB
129Wear Brown TunicYWAJ-T54F-Q02PK
G88X-JB28-TCYPM
130Wear Chocolate TunicYN5V-PVFM-J5XBG
54CA-XQGT-CRBMA
131Shut Up Navi!!!GJP6-NJBZ-X5K47
T7JB-F6GX-VJNNY
132Hold L While Loading A Save To View EndingZJ1Q-D8RA-H75EV
CC1C-NEPN-2VAB8
BFWA-WMHJ-FNFNU
HC3X-KQ0C-ACY7F
E9FZ-A3QA-YCERP
133Have Boss Key, Compass & Maps, All Levels (Condensed)5489-ACG1-3WRRE
Z4DW-55F5-92P6M
134Have Golden Scale6VTA-9X5P-FDFQ8
775B-90NQ-PN4UX
135Infinite Arrows In Gerudo Archery GameRN19-8KP1-QKA7F
ZCMY-HBV2-KM9X9
136Score 2000 In Gerudo ArcheryJTKX-Q43D-NJ2NZ
D93K-ETN7-EZTBY
137Infinite Carrots (Gerudo Fortress)P3XH-P2EB-4NCR7
PPZX-YHEJ-7J9BX
138Infinite Carrots (Hyrule Field)RNJ1-0MZW-5C5AY
MPZ6-MQCR-HX60Q
139Infinite Carrots (Lake Hyrule)84BP-ZK6K-VNDGF
X8EU-ZUEE-T5RVM
140Infinite Carrots (Lon Lon Ranch)818H-7JBV-7EC02
BM5C-JYMG-3Y5JR
141Infinite Carrots (Everywhere)BDVB-V2R4-1URUY
PPZX-YHEJ-7J9BX
MPZ6-MQCR-HX60Q
X8EU-ZUEE-T5RVM
BM5C-JYMG-3Y5JR
 
Credits
Codejunkies.com1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
JasonHaffner133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
JasonHaffner & Kirby is cool141
 
Our free community is dedicated to US-based video gamers to provide a platform for exchange and support.
Join discussions on cheating, guides, exploits & tips, secrets, mods and so much more!
PSA: we do not support cheating for online/mobile/multiplayer games, which may include trainers,
mod menu's, software to modify apps etc.
Back
Top Bottom