tousen

  1. F

    KingdomIkki Tousen no Tsurugi CWCheats [ULJM-05784]

    _S ULJM-05784 _G KingdomIkki Tousen no Tsurugi _C0 Inf HP _L 0x20202128 0x00001388 _C0 Max Money _L 0x201AA700 0x0098967F _C0 Combo Max _L 0x2018E7FC 0x000003E7 _L 0x2043A91C 0x000003E7 _C0 Max Kills _L 0x2018E860 0x0000270F _L 0x2018E864 0x0000270F _C0 By: Baldassano
  2. F

    Ikki Tousen Xross Impact [JAP][NPJH-50222] CWCheats

    Ikki Tousen Xross Impact [JAP] CWCheats _S NPJH-50222 _G Ikki Tousen Xross Impact JAP _C0 HP Max _L 0x5123DDE0 0x00000002 _L 0x0123DDE4 0x00000000 _L 0x5123DDDE 0x00000002 _L 0x0123DDDC 0x00000000 _L 0x5123D0E0 0x00000002 _L 0x0123D0E4 0x00000000 _L 0x5123D0DE 0x00000002 _L 0x0123D0DC...
Back
Top Bottom