kuukan

  1. F

    Chou Kuukan Night Pro Yakyuu King (J) [!]

    Category Title Hacker Code Notes Top 16-bit Activator Koronix D12CD564 ???? Top Activator 1 P1 Shogun D02CD564 00?? Top Activator 2 P1 Shogun D02CD565 00?? Top No Outs Recorded (Press C-Right ) Shogun D02CD565 0002 8037919E 0000 Top No Strike Outs Datel 8037919C 0000 Top No...
Back
Top Bottom