2040

 1. F

  Phantom 2040 (U) [!] game genie and Pro Action Replay Codes (for Sega Game Gear)

  Pro Action Replay Codes: Infinite Bullets - 00CF8A:99 -Rune Infinite Health - 00D7BE:64 -Rune Invulnerability - 00D387:58 Game Genie codes: Invulnerability - B62-39E-3B4
 2. F

  Phantom 2040 Cheat Codes (for Sega Genesis)

  Passwords Stage 2 * * * * D T * * * * B T * * Y F * * Y G C T H D Stage 4 * * * D ? T B R 1 9 D D * W Y L 7 * H T H T M 8 Stage 6 * * F D ? 5 S 9 1 9 J M X 1 Y W F * T 7 J T Y P Stage 7 B F F D ? 5 S 9 1 9 J M T 1 Y 9 P * G * H T Y L
 3. F

  Phantom 2040 Cheat Codes (for Super Nintendo)

  Passwords JVH9TWGZTLDG / GGB8LNDCG?FW / KBGDY79KHYQQ / 5NCZ?2B9FDD4 Chapter 2 DVH1Y1G97LDF / 8JBXQ6CHH2FW / KBGDY79QJYS8 / 5N1Z411P-7Y? Chapter 3 BBJM51PB3KXF / 8J8DJ?1HN3YW / KBQDY917JYS8 / 5M1746FV23QT Chapter 4 JGBH33PH8LXF / 8X8DJ?11J6DW / KCQDY1W3JYS7 / 5M276VC7K545 Chapter...
Back
Top Bottom