Passwords

MBC27-44111 11111-3P121 Peru
GYP74-MGD11 2121K-4R161 Kenya
NZR78-MRH11 21211-1K179 Spane
V?X8K-MTH11 21211-2C189 America