Xevious

SZLNZY Infinite lives
PAZYOG Start with 1 life
TAZYOG Start with 6 lives
PAZYOK Start with 9 lives