City Connection

SZNSTPVG Infinite lives
IEKEYIZA Start with double lives
AEKEYIZE Start with triple lives
SXKPZGVG Infinite oil
AXSAPIIA Start with extra oil
PEKEIIAA Start on level 1
ZEKEIIAA Start on level 2
LEKEIIAA Start on level 3
GEKEIIAA Start on level 4
IEKEIIAA Start on level 5