Passwords

BBBBBB BBBBBB BBBBBB 888888 California VS Oak for World Championship

For 1st series in playoffs

wvbbbbbbbbbbbbbbbbbxrb Oakland
5vdcbbbbbbblbbbbvbbbbbbbzzv Boston
bgbbbbbbbbbbbbbbbbym3 LA
lzfmjyrbzvjsfy7wfx6cbbn5 33 games ahead
bbbbbbbbbbbbbbbbbbljn World Series